GÓRA

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału ZNP w Kutnie.

skład Zarządu Oddziału wraz z Komisją Rewizyjną W dniu 22 kwietnia br. odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie. Na sali konferencyjnej w Domu Nauczyciela spotkali się wyłonieni w drodze wyborów delegaci z Ognisk wchodzących w skład Oddziału. Obrady przebiegały dwuetapowo (część pierwsza sprawozdawcza i część druga wyborcza).

Konferencja rozpoczęła się hymnem związkowym. Następnie Prezes Kol. Maria Jankowska powitała przybyłych. Wyłoniono przewodniczącego zebrania Kol. Piotra Wichulskiego i Kol. Iwonie Pietrzak, którzy zapoznali zebranych z regulaminem obrad i poprowadzili dalszą część zebrania. W drodze głosowania wybrano również komisję mandatową w składzie Kol. Krystyna Dolat, Kol. Danuta Ujazdowska, Kol. Zygmunt Pietrzykowski i komisję uchwał i wniosków w składzie Kol. Arkita Bożena, Kol. Ubrańska Wacława, Kol. Maciej Szymański oraz protokolantów.

Kolejnym punktem konferencji było przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału w kadencji 2006-2010 przez Prezesa Oddziału Kol. Marię Jankowską. Stanowiło ono podsumowanie czteroletniej pracy ustępującego zarządu. Zarządu, który na czele z Prezesem w pełni wywiązał się ze stawianych przed nim celów i zadań. Złożone sprawozdanie przyjęte zostało spontanicznymi oklaskami i udzieleniem jednogłośnie absolutorium.

Prezes Kol. Maria Jankowska podziękowała członkom ustępującego Zarządu za pracę i zaangażowanie wręczając okolicznościowe dyplomy. Członkowie Zarządu również docenili pracę Kol. Prezes składając na jej ręce w dowód uznania kwiaty i okolicznościowy upominek z życzeniami wszelkiej pomyślności.

Część druga – wyborcza, rozpoczęła się od uchwalenia regulaminu wyboru władz oddziału na kadencję 2010-2014. Regulamin przyjęto jednogłośnie i przystąpiono do powoływania komisji skrutacyjnej i wyborów organów statutowych.

W pierwszej kolejności zebrani wyłonili prezesa oddziału. W wyniku głosowania nowym Prezesem Oddziału ZNP w Kutnie został kol. Mariusz Kozarski.

W wyniku wyborów nowego Zarządu w jego składzie znaleźli się:

1. Kol. Arkita Bożena

2. Kol. Dolat Krystyna

3. Kol. Dorywalska Jolanta

4. Kol. Jankowska Maria

5. Kol. Kozarski Mariusz

6. Kol. Krempowicz Hanna

7. Kol. Olesińska Magdalena

8. Kol. Pietrzykowski Zygmunt

9. Kol. Sulej Ryszard

10. Kol. Szymański Maciej

11. Kol. Ujazdowska Danuta

12. Kol. Wichulski Piotr

W następnej kolejności zebrani wyłonili skład komisji rewizyjnej, w której znalazły się:

1. Kol. Puchalska Barbara

2. Kol. Salwa Urszula

3. Kol. Urbańska Wacława

Ostatnim wyborem jakiego dokonali zebrani było wyłonienie delegatów na międzyoddziałową konferencję delegatów ZNP Powiatu Kutnowskiego . W wyniku głosowania wybrano 17 delegatów.

Wszystkie wybory zgodnie z instrukcją Zarządu Głównego ZNP odbyły się w głosowaniu tajnym.

Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Kol. Marię Jankowską projektu programu działania Zarządu Oddziału ZNP na następną kadencję. Natomiast Kol. Jan Zawadzki omówił tezy programowe Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego na kolejną kadencję. Projekt poddano pod dyskusję, którą zakończyło uchwalenie programu na kadencję 2010-2014, oraz sprawozdanie komisji uchwał.

Konferencję sprawozdawczo-wyborczą zakończyło wystąpienie w imieniu wybranego Zarządu nowego Prezesa Kol. Mariusz Kozarskiego, który podziękował za zaufanie jakim delegaci obdarzyli nowo wybrane władze Oddziału.

Podsumowując konferencję zwrócić należy uwagę na bardzo dobre przygotowanie i sprawny przebieg Konferencji.

autor: kol.Mariusz Kozarski

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Konferencji w galerii

Komentowanie wyłączone.